• Bestuursreglement alcohol in de kantine

  Vaststelling bestuursreglement alcohol in sportkantines

  Sportverenigingen met een sportkantine in eigen beheer waarin alcohol wordt geschonken dienen (op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet) te beschikken over een bestuursreglement over alcohol in sportkantines. Om te kunnen voldoen aan de meest recente normen, is deze opnieuw vastgesteld en wordt deze daarom op de site gepresenteerd.

 • Vastgesteld 12 september 2022

   

   

  BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES

   

  Overwegende dat:

   

  • sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement „Alcohol in sportkantines‟;

   

  • in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een door NOC*NSF erkende sportbond;

   

  • de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;

   

  • het bestuursreglement regels bevat, die als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine hebben;

   

  • in het bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen, die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

   

  heeft het bestuur van vv WFB in vergadering bijeen op 12 september 2022 het bestuursreglement „Alcohol in sportkantines‟ vastgesteld (hierna: het bestuursreglement).

   

  Paragraaf 1 - Algemene bepalingen

   

  Artikel 1 - Begripsbepalingen

   

  1. Alcoholhoudende dranken:

   

  • Onder zwak-alcoholhoudende drank wordt verstaan: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol;

   

  • Onder sterke drank wordt verstaan: gedistilleerd met minimaal 15% alcohol.
  1. Sociale Hygiëne:

   

  • Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.

   

  • Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.
  1. Leidinggevende:

   

  Het bestuur heeft twee leden van de vereniging aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne, en staan als zodanig geregistreerd bij de vereniging. Zij geven onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden in de sportkantine.

   

  4. Barvrijwilliger:

   

  Een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

  Vastgesteld 12 september 2022

   

   

   

  Artikel 2 - Wettelijke bepalingen

   

  Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

  1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.

   

  1. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.

   

  1. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirant-koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.

   

  1. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

   

  1. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap.

   

  1. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

   

  Artikel 3 - Inwerkingtreding en wijzigen

   

  1. Het reglement treedt in werking vanaf de dag van publicatie van het reglement op de website van de vereniging.

   

  1. Het reglement kan door het bestuur worden gewijzigd en aangepast aan veranderende regelgeving.

   

  Paragraaf 2 - Sociaal Hygiënische bepalingen

   

  Artikel 4 – Aanwezigheid leidinggevende, barvrijwilliger en afschrift reglement

   

  1. Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd hetzij een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne hetzij een barvrijwilliger die een instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd.

   

  1. Het bestuursreglement alcohol in sportkantines van de sportvereniging of een kopie hiervan is aanwezig in de sportkantine.

   

  Artikel 5 - Huis- en gedragsregels

   

  1. Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken.

   

  1. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine of op het terras.

   

  1. Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie.

   

  1. Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.

   

  1. Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan „100% Bob, 0% op‟. Hierbij zijn de belangrijkste noties: „Geen alcohol drinken als je nog moet rijden‟ en „Maak als het kan een Bob-afspraak‟.

   

  1. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.

   

   

   

   

   

  2

   

  Vastgesteld 12 september 2022

   

   

  1. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals „happy hours‟, en „meters bier‟ zijn in de kantine niet toegestaan.

   

  1. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.

   

  1. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

   

  Artikel 6 - Openingstijden en schenktijden

   

  1. De openingstijden van de kantine en de tijden waarop alcohol wordt geschonken zijn conform de gemeentelijke regelgeving.

   

  Artikel 7 - Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcohol schenken voor barvrijwilligers

   

  1. Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:

   

  • Barvrijwilligers zijn tenminste 16 jaar oud;

   

  • Zij hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd via de website van de sportbond of via www.nocnsf.nl/IVA;

   

  • Zij staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd;

   

  • Zij zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijv. als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

   

  1. Een kopie van de certificaten IVA of een registratielijst van de barvrijwilligers die de instructie gevolgd hebben dient in de kantine aanwezig te zijn.

   

  Artikel 8 - Voorlichting

   

  1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid 1, 2 en 3) en huis- en gedragsregels worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.

   

  1. Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken van de STIVA. In deze code staan regels omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

   

  Artikel 9 - Handhaving, klachtenprocedure en sancties

   

  1. Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.

   

  1. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.

   

  1. Eenieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

  Vastgesteld 12 september 2022

   

   

   

  Paragraaf 3 - Paracommercie-bepalingen

   

  Artikel 10 - Toegelaten horeca-activiteiten

   

  1. De sportvereniging oefent slechts horeca-activiteiten uit met inachtneming van het hierna in de leden 2 en 3. bepaalde. De sportvereniging oefent geen horeca-activiteiten uit ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privésfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur ziet hierop toe.

   

  1. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna in lid 3 bepaalde.

   

  1. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van haar doelstelling.

   

  1. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de sportkantine en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.

   

  1. Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende respectievelijk andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.

   

   

  ----------